Zapomenuté heslo?

Stanovy spolku

Obsah

Výpis ze stanov ohledně členství

Stanovy v plném znění zde

Práva a povinnosti členů

 • Účastnit se zasedání členské schůze
 • Členové starší 18 let jsou oprávnění volit a být volen i do orgánu klubu
 • Účastnit se činnosti klubu
 • Využívat výhod vyplývajících z členství v klubu
 • Účastnit se akcí pořádaných klubem
 • Obracet se na orgány klubu s podměty a stížnostmi a žádat a dostat vysvětlení
 • Dodržovat stanovy a řídit se předpisy vnitřní organizace klubu
 • Aktivně se podílet na plnění účelu klubu
 • Dodržovat zásady sportovní etiky a občanské morálky a svým vystupováním dbát o dobré jméno a pověst klubu
 • Šetřit a chránit majetek sloužící k zabezpečení činnosti klubu
 • V termínech stanovených orgány klubu řádně platit příspěvky
 • Další práva a povinnosti vyplývající ze zákona, stanov nebo rozhodnutí orgánu klubu

Členství

 • Členem klubu (dále jen “člen”) se může stát pouze fyzická osoba, která souhlasí s účelem a hlavní činností klubu, a to na základě písemné nebo elektronické přihlášky doručené radě klubu
 • Na členství v klubu není právní nárok. Členství vzniká rozhodnutím rady klubu o přijetí za člena na základě podané přihlášky. Rada klubu může stanovit podmínky pro vstup nových členů
 • Rada klubu může rozhodnout, že je ke vzniku a zejména k trvání členství vyžadováno splacení členského příspěvku. V takovém případě se rozhodne o jeho výši, způsobu, jakým má být splacen a lhůtě, do které má být splacen

Vyloučení člena

 • Rada klubu může mimo zákonem stanovených důvodů vyloučit člena, který byl odsouzen za úmyslný trestný čin a / nebo svým chováním hrubě porušil povinnosti vyplývající z členství v klubu, nebo hrubě poškodil dobré jméno klubu a / nebo se dopustil trestného činu proti klubu, jeho majetku nebo jinému členu klubu a / nebo projevuje dlouhodobý nezájem o činnost klubu
 • Návrh na vyloučení může v jakékoliv formě podat kterýkoliv člen. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení
 • Rada klubu před svým rozhodnutím umožní členu o jehož vyloučení se rozhoduje aby se k věci vyjádřil. Své rozhodnutí náležitě odůvodní.

Seznam členů a zánik členství

 • Klub vede seznam svých členů v elektronické podobě
 • Zápis a výmaz v seznamu členů provádí předseda klubu
 • Seznam členů není veřejný a je k nahlédnutí v sídle klubu
 • Členství v klubu zaniká
  • Úmrtím
  • Písemným vystoupením může být i v elektronické formě
  • Vyloučením
 • Osoba, jejíž členství zaniklo, nemá právo na vrácení příspěvku ani na jiné majetkové vypořádání

Poslední úprava: 17.04 2021

Co se děje s mými daty?

GDPR v plném znění zde

Přihlášky

 • Žádné informace vložené do přihlášky nejsou skladovány na straně serveru.
 • Všechny informace jsou Vám odeslány na email ke kontrole.
 • Vaše informace nejsou sdíleny s třetí stranou za účelem zisku či marketingu.
 • Po odeslání přihlášky jsou Vámi vložené informace odeslány na email předsedy klubu, který poté společně s radou rozhodne o přijetí.
 • O rozhodnutí budete informováni na Vámi zadaný email, v případě že nebudete přijati Vám nebudou zasílány žádné informační emaily*.
 • Každý přijatý člen bude dostávat informační emaily*, pokud sám nerozhodne jinak.
 • *Informační email: Emaily s informacemi ohledně běhu klubu (Datum schůze, upozornění na změnu Stanov, atd...)

Management

 • Vybraní členové mají přístup do managementu stránek klubu.
 • Informace použité k registraci a pozdějšímu přihlášení jsou skladovány v databázi na straně serveru.
 • Skladované informace jsou:
  • Username (uživatelské jméno - přezdívka)
  • Email
  • Heslo (uloženo jako salted hash)
 • Tyto informace nejsou sdíleny s třetí stranou za účelem zisku či marketingu.

Články a fotogalerie

 • Články a fotografie z galerii jsou skladovány na straně serveru.
 • Tyto články a fotogalerie si může prohlédnout kdokoliv.

Poslední úprava: 27.5 2021